Arslan & Ersoy Advocaten B.V., hierna A&E, respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens A&E verwerkt. A&E verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Arslan & Ersoy verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt. De persoonsgegevens verwerkt A&E omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die zij mogelijk verwerkt, afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt: 

 • voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en functie contactpersonen; 
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt op onze website, in correspondentie en telefonisch; 
 • locatiegegevens; 
 • gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type. A&E verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG: – wettelijke verplichting; – uitvoering van een overeenkomst; – verkregen toestemming van betrokkene(n); – gerechtvaardigd belang. 

 

Waarom A&E uw gegevens nodig heeft

A&E verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: 

 • uitvoering van de opdrachtovereenkomst met u, het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures, alsmede het opstellen van en innen van de declaratie voor verrichte werkzaamheden; 
 • wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld gegevens die zij nodig heeft om aan haar administratieverplichting te voldoen. Een van deze verplichtingen is het verifiëren van uw identiteit; 
 • controle ter voorkoming van het behartigen van tegenstrijdige belangen; 
 • het verkrijgen van gefinancierde rechtsbijstand; 
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft); 
 • informatie verstrekken over haar diensten en antwoorden geven op uw vragen; 
 • ten behoeve van de fase voorafgaand aan de eventuele totstandkoming van een opdracht dient A&E over uw gegevens te beschikken. A&E gebruikt de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en waarvoor deze strikt noodzakelijk zijn. 

 

Hoe lang A&E gegevens bewaart

A&E bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. 

 

Delen met anderen

A&E deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van A&E, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan A&E persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van A&E uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door A&E ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

 

Beveiliging

A&E hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval A&E gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT- leverancier, zal A&E in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. 

 

Rechten, vragen en klachten

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij A&E aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan A&E via e-mail: info@arslanersoy.nl, post: Buitenom 237 te 2512 XD Den Haag of telefoon 070 711 33 30. Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. A&E neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop A&E persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met A&E door via bovengenoemde contactgegevens met ons contact op te nemen. Wij zullen proberen een eventuele klacht naar tevredenheid met u op te lossen. Mocht dat evenwel niet lukken dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

 

Social Media (buttons)

Op de website(s) A&E zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. A&E houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen. 

A&E behoudt zich het recht voor de privacy verklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd of aan u persoonlijk worden verstrekt. Altijd de meest recente versie van de privacyverklaring is van toepassing. Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met ons kantoor via naar info@arslanersoy.nl of Buitenom 237 te 2512 XD Den Haag. 

Bel ons direct