Op staande voet ontslagen? Een aantal bruikbare tips!

  • Umit Arslan
  • 2 min / Vergoeding

Veelvuldig worden wij als advocatenkantoor geconfronteerd met vragen van cliënten over ontslag op staande voet. In dit verband is het handig om goed geïnformeerd te zijn over wat je als werknemer te wachten staat, indien je op staande voet bent ontslagen.

 

Voortvarend optreden

Bij ontslag op staande voet moet er voortvarend opgetreden worden doordat opzegging wegens een dringende reden uitsluitend kan, als na een zorgvuldig onderzoek een directe beëindiging van de arbeidsovereenkomst noodzakelijk is voor de werkgever. Dan moet er sprake zijn van gedragingen of eigenschappen van de medewerker die zodanig zijn dat van de werkgever redelijkerwijze niet verlangd kan worden dat deze de arbeidsovereenkomst laat voortduren. De discussie spitst zich dan ook toe op de vraag of er in de gegeven omstandigheden sprake is van “dringende redenen” die het ontslag op staande voet rechtvaardigen. In onze praktijk maken wij het vaak genoeg mee dat werkgevers te lichtvaardig omgaan met het ontslag op staande voet. Dit, terwijl in het arbeidsrecht het ontslag op staande voet dient als ultimum remedium.

 

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is het niet meer voldoende om het gegeven ontslag buitengerechtelijk via een brief te vernietigen. Tegenwoordig moet men binnen twee maanden na het verleende ontslag op staande voet middels een verzoekschrift de kantonrechter vragen om het ontslag te vernietigen. Als dit niet binnen deze termijn heeft plaatsgevonden, dan zal de rechter het ontslag niet meer ongedaan kunnen maken. Het is dan ook van eminent belang dat u snel juridisch advies inwint en een advocaat inschakelt die voortvarend voor u handelt, indien u van mening bent dat het ontslag op staande voet ten onrechte is gegeven.

 

Schikking

In de praktijk komt het geregeld voor dat er na een ontslag op staande voet toch nog een schikking bereikt wordt en dat partijen afspraken maken over het beëindigen van de arbeidsrelatie met wederzijds goedvinden. De gemaakte afspraken worden samengevat in een vaststellingsovereenkomst, zodat partijen geen misverstanden hoeven te laten bestaan over de gemaakte afspraken. De werknemer kan hierbij belang hebben, omdat hij dan zijn recht op een WW-uitkering behoudt en geen risico meer loopt dat de kantonrechter het ontslag op staande voet bekrachtigt.

 

Ook voor de werkgever kan dit voordelig(er) zijn, omdat hij dan niet meer het risico loopt dat de kantonrechter het ontslag op staande voet vernietigt of de werknemer een billijke vergoeding toekent.

 

Als werknemer is het ook belangrijk om te weten dat u zelfs na het aangaan en ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst, de overeenkomst binnen twee weken na ondertekening kunt ontbinden door beroep te doen op uw wettelijke bedenktijd. Deze termijn wordt zelfs drie weken als die bedenktijd niet in de schriftelijke overeenkomst is vermeld (artikel 7:670b lid 3 BW), zodat de werknemer binnen die periode kan bewerkstelligen dat de overeenkomst alsnog niet tot stand komt.

 

Heeft u te maken met ontslag op staande voet en heeft u dringend een advocaat contractenrecht nodig? Schroomt u dan niet om contact op te nemen met een van onze advocaten. U kunt ons telefonisch bereiken via 070-711 33 30 (Kantoor Den Haag) of 020-717 31 10 (Kantoor Amsterdam). Wilt u liever per e-mail contact opnemen? Dat kan ook uiteraard. In dat geval kunt u ons bereiken op info@arslanersoy.nl

 

 

 

Bel ons direct