Den Haag +31 70 711 33 30  |  Amsterdam +31 20 717 31 10  |    Email

Gerechtshof Den Haag oordeelt dat verzekeraar onvoldoende bewijs heeft voor frauderegistratie en maakt deze ongedaan.

In deze zaak is aan de orde of de verzekeraar onze cliënte terecht wegens fraude heeft opgenomen in het Extern Verwijzingsregister (EVR). Volgens de verzekeraar was er sprake van een frauduleuze claim omdat cliënte melding heeft gedaan van een inbraak in haar luxe schoenenwinkel, terwijl alles erop wijst dat sprake is van een geënsceneerde inbraak. Niets blijkt echter minder waar, zoals zal volgen uit het navolgende.

Op 7 april 2020 heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in een jarenlang durend geschil tussen onze cliënte en Nationale Nederlanden als verzekeraar. De verzekeraar beschuldigde onze cliënte van het doen van een frauduleuze schadeclaim omdat de inbraak volgens de verzekeraar in scène was gezet door onze cliënte.

Onze cliënte drijft een onderneming die zich toelegt op de in- en verkoop van merkschoenen, -tassen en aanverwante accessoires. De winkel bevond zich op de begane grond van het winkelpand en het magazijn was op de eerste verdieping, boven de winkel.

In juni 2015 heeft onze cliënte bij Nationale-Nederlanden melding gemaakt van een inbraak in het winkelpand via een geforceerd raam aan de achterzijde op de eerste verdieping. Volgens cliënte zijn daarbij tassen en schoenen gestolen. De verzekeraar heeft drie verschillende onderzoeken laten verrichten naar deze claim, bestaande uit een toedrachtsonderzoek, een technisch onderzoek en een onderzoek naar de omvang van de schade. Op basis van deze rapporten concludeert Nationale Nederlanden dat de inbraak in scène is gezet. Zij wijst vervolgens de schadeclaim van onze cliënte af, beëindigt de verzekering, plaatst haar voor de maximale duur in het Extern Verwijzingsregister (EVR) en als klap op de vuurpijl vordert zij de door haar gemaakte onderzoekskosten terug van cliënte.

Na al deze ingrijpende maatregelen wendde cliënte zich tot Arslan & Ersoy Advocaten met het verzoek haar recht te halen. Hierop hebben wij een kort geding aangespannen tegen de verzekeraar met het doel om de voorzieningenrechter te vragen al deze ingrijpende maatregelen ongedaan te maken. Deze maatregelen waren namelijk in strijd met het recht getroffen en mochten in geen geval stand houden. Helaas was de Voorzieningenrechter niet overtuigd van de in onze optiek plausibele verklaringen die cliënte gaf en wees hij de vorderingen af.

Mede door het doortastend handelen van Arslan & Ersoy Advocaten in hoger beroep maakt het Gerechtshof Den Haag korte metten met deze uitspraak van de Voorzieningenrechter. Zo overweegt het Gerechtshof dat het ensceneren van een inbraak om een verzekeringsuitkering te verkrijgen een zware beschuldiging is die een stevige onderbouwing vereist.

De verschillende in opdracht van Nationale-Nederlanden opgemaakte rapporten geven naar het oordeel van het hof deze onderbouwing niet. De verzekeraar heeft volgens het Gerechtshof niet de vinger gelegd op feiten en omstandigheden die bijdragen aan het bewijs dat onze cliënte zelf de inbraak in scène heeft gezet. Alles bij elkaar leveren de door de verzekeraar gestelde feiten en omstandigheden hooguit een redelijk vermoeden van fraude op en volgens de normen die zijn uitgestippeld in de geldende jurisprudentie is dit onvoldoende voor het doen van een registratie in het EVR, aldus het Gerechtshof.

Deze uitspraak is gepubliceerd op rechtspraak.nl. Voor de volledige uitspraak wordt u verwezen naar bijgevoegde link:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2020:559

Bent u ook het slachtoffer van onterechte opname van uw persoonsgegevens in diverse frauderegisters door uw verzekeraar? Dan is het tijd om hét advocatenkantoor in te schakelen dat gespecialiseerd is in verzekeringsrecht en verzekeringsfraudezaken. Wist u bijvoorbeeld ook dat Arslan & Ersoy Advocaten uitsluitend verzekerden bijstaat en weigert om verzekeraars bij te staan? Dit biedt ons het voordeel om onbevangen en onafhankelijk op te treden tegen (grote) verzekeraars in verzekeringsfraudezaken.

Indien u te maken heeft met dezelfde verzekeringsproblemen, dan kunt u telefonisch (070 711 33 30) of via e-mail (info@arslanersoy.nl) contact opnemen met ons kantoor voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek.9 april 2020|

Verzekeraar wederom op vingers getikt door rechter voor onrechtmatige frauderegistratie van haar verzekerde

Als advocaten gespecialiseerd in (onder meer) verzekeringsfraudezaken worden wij de laatste jaren overspoeld met zaken afkomstig van verzekerden, die door hun verzekeraars als fraudeurs worden bestempeld. Alsof het niet uitkeren van de geclaimde schade en het direct beëindigen van de verzekeringsovereenkomst niet genoeg is, worden verzekerden extra benadeeld door het feit dat zij zonder pardon in diverse interne en externe frauderegisters worden opgenomen. Met name deze externe registratie kan heel zuur zijn voor verzekerden, omdat het gevolg hiervan meestal is dat verzekerden veelal voor de duur van 8 jaar in het zogeheten Extern Verwijzingsregister (EVR) worden opgenomen. Deze registratie heeft zeer vérstrekkende gevolgen voor de betrokkenen, omdat zij na deze registratie bij wijze van spreken ‘vogelvrij’ worden verklaard voor alle overige verzekeraars in Nederland. Bijna geen enkele verzekeraar is dan nog bereid om (vrijwillig) een verzekering aan de desbetreffende persoon aan te bieden.

Onlangs heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam, voormalig raadsheer in de Hoge Raad en hoogleraar privaatrecht bij de Vrije Universiteit te Amsterdam – de heer mr. F.B. Bakels –  in een kort geding dat mr. Ümit Arslan voor een cliënt van ons kantoor aanhangig maakte, korte metten gemaakt met de registratie van de persoonsgegevens van onze cliënt door Delta Lloyd (tegenwoordig Nationale Nederlanden) in het frauderegister. De geanonimiseerde uitspraak hiervan wordt als bijlage bij dit nieuwsbericht gepubliceerd: –> Vonnis KG 06.07.2018 geanonimiseerd

In deze zaak ging het om een verzekerde die schade claimde van zijn verzekeraar op grond van zijn autoverzekering. Zijn auto was in geparkeerde toestand (al dan niet door vandalisme) in de brand gevlogen. Voor deze schade was cliënt verzekerd, waardoor hij zijn schadeclaim ook spoedig indiende bij de verzekeraar. De verzekeraar achtte het nodig om nader onderzoek in te stellen door diverse onderzoeksbureaus in te schakelen. Hierbij viel het de verzekeraar op dat cliënt een in haar ogen exorbitant hoge factuur overlegde voor het chiptunen (het verbeteren van de prestaties) van de motor van de auto. Nader onderzoek leverde in de optiek van de verzekeraar op dat onze cliënt niet had aangetoond dat chiptuning daadwerkelijk had plaatsgevonden, waarbij het ook nog eens opmerkelijk was dat de hiervoor betaalde prijs niet marktconform was. Hoewel cliënt volledig meewerkte aan de onderzoeken van de verzekeraar en de vragen naar eer en geweten beantwoordde, slaagde hij er maar niet in om de verzekeraar te overtuigen van het feit dat hij niet heeft gefraudeerd en de desbetreffende garage opdracht had gegeven voor een performance upgrade van de auto (waarvan chiptuning deel uitmaakte). Reden waarom cliënt uiteindelijk Arslan & Ersoy Advocaten inschakelde om in de eerste plaats van deze onrechtmatige registratie als fraudeur af te komen. Het resultaat hiervan mag er zijn, want de voorzieningenrechter is volledig meegegaan in het pleidooi dat mr. Ümit Arslan van ons kantoor hield ten overstaan van de rechtbank. De externe registratie is ongedaan gemaakt en nu ligt de weg open voor onze cliënt om alsnog aanspraak te maken op de schadeclaim als gevolg van het uitbranden van zijn auto, welke schadeclaim aanvankelijk was afgewezen door de verzekeraar.

Wij delen met enige regelmaat rechterlijke uitspraken in dit soort verzekeringsfraudezaken op onze website om verzekerden op de hoogte te brengen van het feit dat zij niet ontmoedigd hoeven te raken als zij van hun verzekeraar het bericht ontvangen dat zij in diverse frauderegisters zijn opgenomen als gevolg van geconstateerde ‘onregelmatigheden’ in de schadeclaim. Veelal komen verzekeraars met imponerende onderzoeksresultaten van toonaangevende onderzoeksbureaus op de proppen. De inhoud van deze rapporten bevat doorgaans veel technische informatie, waarvan de inhoud niet direct door een leek kan worden begrepen, laat staan dat deze door de leek ontkracht kan worden. Verzekeraars vergeten hierbij echter vaak dat ook rechters veelal leken zijn en dat zij met dit soort rapporten ook rechters ervan moeten overtuigen dat in voorkomende gevallen is gefraudeerd door verzekerden. De conclusie die verzekeraars aan deze onderzoeksresultaten verbinden is bovendien niet altijd waterdicht en ondubbelzinnig. Deze zaak is daar een treffend voorbeeld gebleken, nu de onderzoekers slechts constateerden dat de motor van de auto ten tijde van de brand geen tekenen vertoonde van de aanwezigheid van een chiptuning. Of er éérder chiptuning had plaatsgevonden kon niet worden vastgesteld, aldus de onderzoeker. Hieruit kan niet de ondubbelzinnige conclusie worden getrokken dat de verzekerde in kwestie zich schuldig had gemaakt aan opzettelijke misleiding van de verzekeraar, aldus mr. Ümit Arslan. Een constatering die is gedeeld door een zwaargewicht in het civiele recht, hoogleraar privaatrecht en oud-raadsheer in de Hoge Raad – mr. F.B. Bakels – als voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam.

Bent u ook ten onrechte opgenomen in diverse frauderegisters door uw verzekeraar en wordt u maar niet serieus genomen door uw verzekeraar? Dan is het tijd om hét advocatenkantoor in te schakelen dat gespecialiseerd is in verzekeringsrecht en verzekeringsfraudezaken. Wist u bijvoorbeeld ook dat Arslan & Ersoy Advocaten bewust ervoor kiest om uitsluitend verzekerden bij te staan in verzekeringsfraudezaken? Dit biedt ons de mogelijkheid om onbevangen en onafhankelijk op te treden tegen (grote) verzekeraars in verzekeringsfraudezaken. Indien u te maken heeft met dezelfde problematiek, dan kunt u telefonisch (070 711 33 30) of via e-mail (info@arslanersoy.nl) contact opnemen met ons kantoor voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek. Last but not least: het intakegesprek is voor een ieder die ons raadpleegt gratis. Aantrekkelijker hadden wij het voor u niet kunnen maken!

 

 

7 juli 2018|

Rechter tikt verzekeraar op vingers wegens te voorbarige EVR-registratie

 

In een kort tijdsbestek van zes maanden stonden Arslan & Ersoy Advocaten en de advocaten van Achmea Schadeverzekeringen N.V. (hierna te noemen: “Achmea”) op 9 oktober 2017 voor een tweede maal tegenover elkaar bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Zutphen in twee verschillende verzekeringsfraudezaken. In beide zaken ging het echter om inbraak in een auto, waarbij diverse onderdelen van de desbetreffende auto’s waren ontvreemd. In de eerste zaak, waarin de Voorzieningenrechter uitspraak deed op 6 april 2017 (zie link: KG-Uitspraak-06.04.2017-Rechtbank-Zutphen-1) oordeelde de Voorzieningenrechter reeds dat Achmea ten onrechte was overgegaan tot het registreren van de persoonsgegevens van onze cliënt in het Externe Verwijzingsregister (EVR). De Voorzieningenrechter benadrukte hierbij dat een frauderegistratie in het EVR grote gevolgen voor de geregistreerde kan hebben, waardoor deze registratie slechts mag plaatsvinden indien van opzettelijke benadeling van de verzekeraar sprake is, althans van een poging daartoe. Een vermoeden van fraude is daarbij niet voldoende. Ook in de tweede zaak oordeelde de Voorzieningenrechter niet anders en tikte zij Achmea op haar vingers.  

Achmea baseerde haar stellingen op het technisch onderzoek dat is uitgevoerd door Post-Crash Voertuig Diagnose. De gestelde fraude werd met name gelinkt aan het storingsregistratiesysteem van de auto en de daarbij naar voren gekomen elektronische onderbrekingsgegevens. De door Achmea ingeschakelde expert stelde dat het aircobedieningspaneel, het Audio/Comand display en bedieningsknoppen op drie verschillende momenten (kilometerstanden) voor het eerst als zijnde elektronisch onderbroken zijn waargenomen dan wel gedemonteerd zijn. Dit zou volgens de expert moeten betekenen dat de gestelde partiele diefstal niet aannemelijk was. Om haar standpunt kracht bij te zetten heeft Achmea ervoor gekozen om anders dan in de eerste zaak, ditmaal ook de onderzoeker zelf tijdens de zitting uitleg te laten geven over zijn constateringen. Evenals mr. Ümit Arslan, was de Voorzieningenrechter echter hiervan niet onder de indruk.

mr. Ümit Arslan pleitte namelijk met succes ten overstaan van de Voorzieningenrechter dat deze onderzoeksresultaten niet zonder meer betekenen dat er sprake is geweest van een opzettelijke misleiding van de verzekeraar.
De gestelde elektronische onderbrekingen betekenen immers niet zonder meer dat deze onderdelen van de auto ook daadwerkelijk zijn gedemonteerd. Een elektronische onderbreking kan meerdere oorzaken hebben, zoals bijvoorbeeld een storing in de zekering of bij een accustoring. Ten onrechte verbindt Achmea dan ook de conclusie aan de elektronische onderbrekingen dat de onderdelen van de auto op diverse momenten zijn gedemonteerd.

De Voorzieningenrechter onderschrijft deze lezing en overweegt dat het onderzoek en de uitkomsten hiervan in hoge mate worden opgehangen aan uit het storingsregistratiesysteem van de auto afgeleide onderbrekingsgegevens. Dat staat — uit de aard der zaak — in ver verwijderd verband met de aan onze cliënt verweten opzettelijke misleiding en laat aanzienlijke ruimte voor interpretatie, aldus de Voorzieningenrechter. De Voorzieningenrechter sluit af met de overweging dat hieraan niet af doet de verklaring van de onderzoeker dat de storingen zoals beschreven in de rapportage alleen te plaatsen zijn bij de (fysieke) elektronische onderbreking van de betreffende onderdelen, aangezien onze cliënt dit heeft betwist en thans niet zonder meer valt uit te sluiten dat dergelijke storingen ook kunnen ontstaan door een andere oorzaak dan demontage van de onderdelen.

Het logische gevolg van het vorenstaande is dat Achmea door de Voorzieningenrechter is veroordeeld om de EVR-registratie binnen drie dagen na betekening van het vonnis aantoonbaar en onvoorwaardelijk ongedaan te maken. De volledige uitspraak kan via de onderstaande link gelezen worden:

KG Uitspraak 23.10.2017 Rechtbank Zutphen

Wordt u ook ten onrechte uitgemaakt voor fraudeur door uw verzekeraar of bank? Schroomt u dan niet om contact op te nemen met mr. Ümit Arslan, advocaat en specialist in verzekeringsfraudezaken bij Arslan & Ersoy Advocaten. U kunt gedurende werkdagen bellen voor het maken van een vrijblijvende afspraak (070 711 33 30) bij ons op kantoor in Den Haag. Mailt u eerst liever? Dat kan uiteraard ook, ons e-mailadres is info@arslanersoy.nl 

24 oktober 2017|

Verzekeringsfraude? Ik dacht het niet!

Stelt u zich voor dat u op een vroege zaterdagochtend door uw buurman wordt gebeld met de mededeling dat er is ingebroken in uw auto en dat u zich in alle haast en nog in uw pyjama’s begeeft naar de parkeergarage, alwaar u uw auto zowel van binnen als van buiten gesloopt aantreft. Uw navigatiesysteem, aircobedieningspaneel en alle overige dure snufjes uit uw auto zijn volledig gedemonteerd en ontvreemd. U belt gelijk met de politie en doet netjes uw aangifte.

Vervolgens bericht u uw verzekeraar hierover en maakt u melding van de schade. Als donderslag bij heldere hemel bericht uw verzekeraar u echter na enkele weken dat onderzoek heeft uitgewezen dat u gefraudeerd heeft en dat u de verzekeraar opzettelijk op het verkeerde been heeft willen zitten teneinde eerdere schade te claimen. U wordt opgenomen in het Extern Verwijzingsregister en alle bijbehorende incidentenregisters, uw schade van circa EUR 5.000,00 wordt niet uitgekeerd en u kunt zich bij geen enkele verzekeraar meer verzekeren tegen gangbare tarieven.

Wat doet u dan? Gaat u bij de pakken neerzitten of schakelt u een advocaat in? Gelukkig koos onze cliënte voor het laatste en heeft zij haar zaak toevertrouwd aan Arslan & Ersoy Advocaten. Lees via de volgende link de uitspraak voor het antwoord op de vraag hoe de gang naar de rechter uitpakte in dit geval.

KG Uitspraak 06.04.2017 Rechtbank Zutphen

Wordt u ook ten onrechte uitgemaakt voor fraudeur door uw verzekeraar of bank? Schroomt u dan niet om contact op te nemen met mr. Ümit Arslan, advocaat en specialist in verzekeringsfraudezaken. U kunt gedurende werkdagen bellen voor het maken van een vrijblijvende afspraak (070 711 33 30) bij ons op kantoor in Den Haag. Mailt u eerst liever (info@arslanersoy.nl) of wenst u via onderstaande contactformulier uw gegevens achter te laten, zodat wij contact met u opnemen? Dat kan uiteraard ook.

6 april 2017|

Wordt u ten onrechte uitgemaakt voor fraudeur?

Wordt u door uw bank of verzekeraar onterecht uitgemaakt voor een fraudeur en wordt u geconfronteerd met de ernstige gevolgen hiervan? U kunt daarbij denken aan het beëindigen van de krediet-of verzekeringsovereenkomst en registratie in het CIS-register. Voor rechtsbijstand in zulke situaties kunt u zich te allen tijde wenden tot de specialisten van ons kantoor.

Eén van de mogelijke gevolgen van fraude bij verzekeringszaken is een registratie in het CIS-systeem. Dit is een externe registratie bij stichting CIS die verstrekkende consequenties heeft voor betrokkene. Alle deelnemende financiële instellingen kunnen hierdoor immers vaststellen dat er sprake is van een registratie in het incidentenregister van de desbetreffende financiële instelling. Zij kunnen naar aanleiding hiervan extra informatie aanvragen met betrekking tot de inschrijving, een hogere prijs vragen voor hun diensten dan wel hun diensten aan betrokkene(n) weigeren.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is in zijn recente uitspraak van 27 mei jl. dan ook van oordeel dat hoge eisen dienen te worden gesteld aan de grond(en) van de financiële instelling voor opname van de desbetreffende betrokkene(n) in de externe registers omdat dit vergaande gevolgen heeft voor betrokkene. Het Hof miskent niet dat wie fraudeert, extern mag worden geregistreerd bij de Stichting CIS. ‘’Wel is de verzekeraar gehouden te onderzoeken of door de bijzondere omstandigheden van het concrete geval, zoals de geringe ernst van het bedrog of de betrekkelijk geringe gevolgen ervan, externe registratie bij de Stichting CIS onevenredig hard zou zijn”.

Tegen deze achtergrond heeft de Voorzieningenrechter op 26 augustus 2014 een vonnis in kort geding gewezen waarin mr. Ümit Arslan met succes geeft gepleit om de smet die op de naam van zijn cliënt rustte als gevolg van de onrechtmatige CIS-registratie door zijn verzekeraar te laten verwijderen.

De kernvraag in dit geschil luidde als volgt: “Was het in de gegeven omstandigheden gerechtvaardigd en geoorloofd om de personalia van de betrokkene op te nemen in het CIS-register?”

Een dergelijke registratie is onrechtmatig, tenzij voor die registratie een deugdelijke grond aanwezig is (ECLI:NL:RBROT:2012:BV2670). De verzekeraar die zich beroept op de tenzij-clausule heeft overeenkomstig de hoofdregel van artikel 150 Rv de stelplicht en eventuele bewijslast van feiten die tot toepassing van die tenzij-clausule kunnen leiden. Een enkele vermoeden van fraude is dus niet genoeg. Naar aanleiding van laatstgenoemde uitspraak dient de verzekeraar te stellen en gemotiveerd te onderbouwen dat verzekerde opzettelijk een onjuiste voorstelling van zaken heeft willen geven.

Heeft u te maken met een soortgelijke situatie? Wij helpen u graag uit deze benarde situatie. Schroom niet om contact op te nemen voor een vrijblijvend intakegesprek.

3 maart 2016|

Bakker in Schilderswijk doet aangifte tegen ME

Mr. Ü. Arslan staat eigenaren van een bakkerij in Schilderswijk bij na dubieuze en hardhandige inval door de ME in de bakkerij. Zie voor de volgende links voor de nieuwsberichten in de mainstream media:
http://www.telegraaf.nl/binnenland/24238193/__Aangifte_tegen_ME_Schilderswijk__.html

http://www.hartvannederland.nl/top-nieuws/2015/bakker-schilderswijk-doet-aangifte-geweld/

7 juli 2015|