Den Haag +31 70 711 33 30  |  Amsterdam +31 20 717 31 10  |    Email

A.s.r. vindt het in letselschadezaken niet langer passend om gemiste inkomsten uit “zwart werk” te vergoeden

Bij de behandeling van letselschadedossiers namens slachtoffers van verkeers- en/of bedrijfsongevallen hebben wij regelmatig te maken met A.s.r. Verzekeringen aan de overkant van de spreekwoordelijke onderhandelingstafel. Sinds enkele maanden lijkt deze verzekeraar echter de strijd te zijn aangegaan met claims bestaande uit gemiste inkomsten uit “zwart werk”. Zo heeft zij in een notitie, die kennelijk standaard aan belangenbehartigers wordt gestuurd, kenbaar gemaakt dat met de tegenwoordig geldende normen en waarden het niet langer passend is om gemiste inkomsten uit “zwart werk” te vergoeden.

Waarom vindt A.s.r. dat gemiste inkomsten uit “zwart werk” niet vergoed mag worden?

A.s.r. meent dat in de huidige maatschappij “zwart werken” niet langer verdedigbaar is. De rechtvaardiging hiervoor vindt zij in het feit dat er een forse gevangenisstraf staat op “zwart werken.” Het is dan ook om die reden dat A.s.r. niet langer zal bevoorschotten op deze schadepost, waarbij zij hogere eisen zal stellen aan de bewijslast van deze schadepost. Ook maakt zij bekend dat zij hoe dan ook uiterst terughoudend zal zijn waar het het toekennen van een eventuele vergoeding betreft in afwachting van de uitkomst van de discussie die A.s.r. over dit onderwerp zal aangaan, onder meer in rechte.

A.s.r. zal in het kader van het vorenstaande zwaardere eisen stellen aan de bewijslevering, zowel waar het betreft het aantonen van zwart werk als de omvang daarvan.

Zo zullen anonieme verklaringen niet langer toereikend worden geacht en kunnen deze niet bijdragen aan het door de benadeelde te leveren bewijs. Ook zal A.s.r. in dossiers waarin een vergoeding voor zwart werk wordt gevorderd, steeds willen zien of kan worden aangenomen dat de benadeelde dat zwart werk óók zou hebben verricht indien hij er “wit” in plaats van “zwart” voor zou zijn betaald.

Wat vinden wij als Arslan & Ersoy Advocaten van dit standpunt?

Wij voorzien dat dit ongenuanceerde standpunt van A.s.r. in de letselschadepraktijk tot meer discussies en procedures gaat leiden. Redengevend hiervoor is vooral de zinsnede dat A.s.r. hoe dan ook uiterst terughoudend zal zijn waar het toekennen van een vergoeding betreft in afwachting van de uitkomst van de discussie die A.s.r. over dit onderwerp zal aangaan, onder meer in rechte.

“Zwart werken” is als zodanig al lastig te bewijzen, nu niet alleen de arbeid zelf maar ook de beloning buiten de officiële boekhouding om gebeurt. Er is veelal geen registratie of documentatie voorhanden waarmee dit bewezen kan worden. Vaak helpt het wel als er een schriftelijke verklaring beschikbaar is van een werkgever of opdrachtgever. In de praktijk is deze echter niet altijd gemakkelijk te verkrijgen. Werkgevers die hun personeel zwart laten werken zijn uiteraard huiverig dat deze schriftelijke verklaring in verkeerde handen (lees: de belastingdienst) terechtkomt.

Hoe problematisch deze schadepost bewijstechnisch gezien ook is en of je de praktijk “zwart werken” als verzekeraar moreel onverantwoord vindt of niet, de wet en jurisprudentie op dit vlak is duidelijk. Als je als benadeelde kunt bewijzen dat je inkomsten uit “zwart werk” genereerde en deze inkomstenbron komt als gevolg van het ongeval te vervallen, dan komt deze schadepost voor vergoeding in aanmerking.

Wel merkt A.s.r. terecht op dat anonieme schriftelijke verklaringen van werkgevers of opdrachtgevers niet te controleren zijn op echtheid en daarmee niet meer gebruikt kunnen worden als onderbouwing voor de schade. Daarom lijkt het ons wel fair dat A.s.r. anonieme verklaringen niet (meer) accepteert. Hier staat echter tegenover dat een schriftelijke verklaring die niet anoniem is, wel als bewijs gebruikt kan worden voor de onderbouwing van deze schadepost.

Resteert ten slotte het standpunt van A.s.r. dat het aan de benadeelde is om aannemelijk te maken dat hij, ook als hij “wit” zou zijn betaald, het werk zou hebben gedaan en ook zou zijn blijven doen. Dit standpunt wordt kennelijk gebaseerd op het arrest van de Hoge Raad van 24 november 2000, waarin de Hoge Raad heeft overwogen dat de rechter die de omvang van de schade in dit soort gevallen begroot, aan de hand van beschikbare gegevens moet vaststellen en eventueel moet schatten welk netto inkomen de benadeelde zou hebben genoten indien de beloning voor deze werkzaamheden ‘wit’ zou zijn.

In dit arrest heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over welk beoordelingskader een rechter moet hanteren bij het begroten van de omvang van de schade bij zwart werk. De visie van A.s.r. dat deze overweging van de Hoge Raad óók gebruikt moet worden bij de beantwoording van de vraag óf de benadeelde überhaupt aanspraak heeft op een vergoeding voor gemist zwart werk, gaat wat ons betreft te ver.

A.s.r. geeft een betekenis aan deze overweging van de Hoge Raad, die er simpelweg niet is. Nergens in dit arrest laat de Hoge Raad zich expliciet uit over de vraag of dit beoordelingskader ook gebruikt moet worden bij de beantwoording van de vraag óf de benadeelde aanspraak kan maken op een vergoeding voor gemiste inkomsten uit “zwart werk.”

Dat volgens A.s.r. een benadeelde die een vergoeding voor gemiste inkomsten uit “zwart werk” claimt, moet bewijzen dat hij hetzelfde werk óók zou hebben gedaan als hij “wit” in plaats van “zwart” ervoor zou worden betaald, is een vereiste dat A.s.r. in onze optiek ten onrechte stelt, alvorens zij deze schadepost erkent en vergoedt.

Wij zijn dan ook van mening dat A.s.r. dit arrest van de Hoge Raad onjuist interpreteert en ten onrechte uit zijn context haalt met het uitsluitende doel om haar standpunten over claims voortvloeiende uit gemiste inkomsten uit “zwart werken” (die vooral moreel en niet juridisch ingegeven zijn), van een juridische onderbouwing te voorzien. Dat vinden wij zeer jammer, vooral nu deze discussie meer dan voorheen voor de rechter uitgevochten moet worden.

28 april 2020|

Werkgever aansprakelijk voor letselschade van werknemer als gevolg van diens val van een ladder tijdens werk

De kantonrechter van de Rechtbank Den Haag oordeelde in haar uitspraak van 25 maart 2020 dat de werkgever van onze cliënt aansprakelijk is voor alle schade die hij heeft geleden als gevolg van een ongeval tijdens het werk. In deze bijdrage zullen de casusfeiten de revue passeren en gaan wij in op de juridische beoordeling die de kantonrechter heeft gemaakt.

Onze cliënt werkte sinds jaar en dag als installateur voor een bedrijf dat elektronische beveiligingssystemen aanlegt. Op 24 juli 2017 was hij in opdracht van zijn werknemer aan het werk in een bedrijfspand van een autodealer. Voor het aanleggen van de alarminstallatie moest cliënt op enkele meters hoogte werken. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden in het pand stond hij op een ladder en is hij daarbij ten val gekomen. Onze cliënt heeft als gevolg hiervan letsel aan zijn linker elleboog opgelopen, waardoor hij arbeidsongeschikt is geraakt.

De arbeidsinspectie heeft onderzoek verricht naar het ongeval, waarna deze een boeterapport heeft opgesteld. Naar aanleiding van dit rapport is de werkgever ook bestuursrechtelijk beboet wegens overtreding van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Reden hiervoor was dat volgens de Arbeidsinspectie de ladder niet zodanig werd gebruikt door onze cliënt dat deze bij zijn werkzaamheden op de ladder steeds een veilige steun en houvast had. De werkgever heeft er aldus onvoldoende op toegezien dat de werkzaamheden op hoogte op een veilige wijze konden worden uitgevoerd, zonder dat er gevaar was voor onze cliënt.

In de tussentijd wendde onze cliënt zich tot ons met het verzoek om zijn letselschade te verhalen op zijn werkgever. Hierop hebben wij de werkgever aansprakelijk gesteld. De werkgever betwistte echter iedere aansprakelijkheid, omdat zij vond dat zij aan haar zorgplicht als werkgever had voldaan en dat onze cliënt zelf onvoorzichtig heeft gehandeld, terwijl hij zelf de desbetreffende ladder heeft meegenomen zonder overleg te plegen met de werkgever.

Als gevolg hiervan waren wij genoodzaakt de werkgever te dagvaarden, waardoor het geschil ter beslechting is voorgelegd aan de kantonrechter van de Rechtbank Den Haag.

De kantonrechter stelt bij de beoordeling voorop dat de werkgever verplicht is de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

Op grond van artikel 7:658 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is de werkgever aansprakelijk jegens de werknemer voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de werkgever aantoont dat (1) zij aan haar zorgplicht heeft voldaan, (2) de schade niet het gevolg is van het tekortschieten in haar zorgplicht en ook zou zijn ontstaan als de zorgplicht wel zou zijn nagekomen, of (3) de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer zelf.

De kantonrechter overweegt daarbij dat tussen partijen niet in geschil is dat de werknemer op de bewuste dag schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Om die reden is de werkgever in beginsel aansprakelijk voor deze schade, tenzij de werkgever rechtsgeldig een beroep kan doen op een van de bovengenoemde drie uitzonderingen. De kantonrechter oordeelt vervolgens dat het op de weg van de werkgever ligt om aan te tonen dat zij wel aan haar zorgplicht heeft voldaan.

Onder verwijzing naar de geldende wetgeving en jurisprudentie overweegt de kantonrechter dat er een ruime zorgplicht rust op de werkgever, waardoor niet snel kan worden aangenomen dat de werkgever aan haar zorplicht heeft voldaan in een situatie als deze. Uit het boeterapport van de Arbeidsinspectie blijkt dat de door onze cliënt gebruikte ladder niet geschikt was voor de werkzaamheden die hij moest uitvoeren. De trap was volgens de arbeidsinspecteur te kort en had bovendien geen beugel.

Volgens de kantonrechter staat het dan ook vast dat de werkgever aan onze cliënt geen veilige ladder ter beschikking heeft gesteld voor de uit te voeren werkzaamheden. De werkgever heeft op dit punt niet voldaan aan haar zorgplicht. Ook speelt een rol dat niet is komen vast te staan dat onze cliënt specifieke instructies heeft gekregen voor het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld welke ladder hij voor deze werkzaamheden zou moeten gebruiken.

De conclusie is dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die onze cliënt ten gevolge van het bedrijfsongeval heeft geleden en nog zal lijden.

Voor de volledige uitspraak van de kantonrechter, verwijzen wij u naar bijgevoegd document.

Bent u ook slachtoffer geworden van een ongeval tijdens uw werk en heeft u als gevolg hiervan letsel opgelopen? Indien uw werkgever of opdrachtgever zich niet heeft gehouden aan zijn zorgplicht, dan komt u in aanmerking voor een schadevergoeding voor de letselschade die u heeft geleden. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met een van onze advocaten of letselschadespecialisten. Dat kan per e-mail via letsel@arslanersoy.nl of telefonisch via 070 – 711 33 30.

17 april 2020|

Wildgroei aan letselschadespecialisten: een voordeel of nadeel?

Een zoekopdracht naar ‘letselschade’ of ‘letselschadespecialist’ op google levert een enorm aantal hits op. Ieder slachtoffer van een ongeval, kan, indien er een aansprakelijke partij is, zijn schade verhalen op deze partij of diens verzekeraar.

Elk slachtoffer van een ongeval heeft recht op een belangenbehartiger. Belangrijk daarbij om te weten is dat de zaak wordt toevertrouwd aan een belangenbehartiger die capabel is om letselschadezaken te behandelen.

Voordat u een letselschadespecialist inschakelt, is het raadzaam om de expertise, ervaring en het opleidingsniveau van deze specialist te onderzoeken. In onze optiek is het niet verstandig om een letselschadespecialist in te schakelen die geen juridische opleiding heeft genoten. Wij menen namelijk dat het van eminent belang is om te beschikken over een minimumniveau aan juridische kennis alvorens een letselschadezaak op zijn merites kan worden beoordeeld.

De huidige markt laat het toe dat iedereen zich, gekwalificeerd of niet, letselschadespecialist of belangenbehartiger noemt. Wij adviseren slachtoffers van een ongeval die op zoek zijn naar een bekwame letselschadespecialist of belangenbehartiger om vóóraf goed onderzoek en navraag te doen naar de expertise, ervaring en bekwaamheid van de beoogde belangenbehartiger. Indien u dit pas doet nadat de zelfbenoemde letselschadespecialist al vele maanden of zelfs jaren bezig is met uw dossier, dan kan dat tot desastreuze gevolgen leiden voor u en uw letselschadezaak.

In onze praktijk komen wij immers veel schrijnende gevallen tegen, waarbij slachtoffers de overstap willen maken van deze zelfbenoemde letselschadespecialisten naar ons advocatenkantoor. Na overname en bestudering van het dossier komen wij dan ook vaak tot de ontdekking dat de zaak door onze voorganger ‘inhoudelijk gezien’ zo slecht is behandeld dat het extreem lastig wordt om alsnog de zaak tot een goed einde te brengen. Hoewel onze ervaren advocaten en juristen vaak genoeg erin slagen om naar ons overstappende cliënten uit deze sleur te halen, is voorkomen nog altijd beter dan genezen. Dit bereikt u als u vooraf ervoor kiest om geholpen te worden door een belangenbehartiger of advocaat die wel beschikt over het vereiste expertise- en opleidingsniveau.

Aan de ene kant is het toe te juichen dat de letselschadebranche tegenwoordig veel concurrentie kent, omdat dit de bestaande letselschadespecialisten triggert om zich te onderscheiden door de kwaliteit van hun dienstverlening te verbeteren. Aan de andere kant zorgt deze ontwikkeling wel ervoor dat slachtoffers van ongevallen door de bomen het bos niet meer zien. Een belangenbehartiger of letselschadespecialist vinden, van wie men mag aannemen dat deze beschikt over het juiste expertise- en opleidingsniveau, is lastiger geworden dan ooit tevoren. Het is dus meer dan voorheen oppassen geblazen voor slachtoffers van ongevallen.

Bent u op zoek naar een letselschadespecialist die wel bekwaam is in het bijstaan van slachtoffers van ongevallen? Dan kunt u voor al uw vragen en hulpverzoeken hierover terecht bij ons. U kunt bellen met ons via 070 711 33 30. Uw e-mails kunt u richten tot letsel@arslanersoy.nl

19 december 2019|

Geen rijbewijs, wel verkeersongeval en letsel? Uw claim is haalbaar!

In een spraakmakende letselschadezaak, waarbij onze cliënt als bestuurder van een motorfiets betrokken was geraakt bij een verkeersongeluk, is het ons – ondanks de starre en weigerachtige houding van de verzekeraar van de tegenpartij – gelukt om via de rechtbank een letselschadevergoeding voor onze cliënt te bewerkstelligen. Het interessante aan deze zaak was dat onze cliënt niet beschikte over een motorrijbewijs, maar toch vond dat de tegenpartij (bestuurder van het betrokken voertuig) aansprakelijk was voor zijn schade. De verzekeraar weigerde echter de schade van onze cliënt te vergoeden en kwam met allerlei juridisch gekunstelde verweren om onder haar schadevergoedingsplicht uit te komen. Uiteindelijk moest het geschil voor de rechter worden beslecht en de verzekeraar moest hierbij het onderspit delven. 

Hoewel de rechtbank uiteindelijk een verdeling van 75/25 hanteert bij de omvang van de aansprakelijkheidsvraag (dat wil zeggen dat de verzekeraar 75% van de schade van cliënt behoort te vergoeden), is de rechtbank het met ons eens dat in het enkele niet beschikken over een rijbewijs géén grond voor de conclusie bestaat dat de aan onze cliënt toe te rekenen omstandigheden in zodanige mate hebben bijgedragen aan de schade dat de verzekeraar niet schadeplichtig is. Een rijbewijs is een bewijs van rijbekwaamheid. Het ontbreken ervan betekent echter niet dat rijbekwaamheid zonder meer ontbreekt. Onze cliënt heeft immers een reeks motorrijlesuren gevolgd en had twee deelexamens afgerond, terwijl niet gebleken is dat hij, behalve het hanteren van onvoldoende afstand, zich zónder rijbewijs anders in het verkeer heeft gedragen dan een willekeurige andere bestuurder mét rijbewijs zou hebben kunnen doen.

Wilt u hier meer over weten? Dan kunt u de volledige uitspraak lezen via de volgende link:

ECLI_NL_RBDHA_2018_9056 (1)

Vooropgesteld dat wij het niemand aanraden om zonder rijbewijs een motorfiets of een auto te besturen, moet ons van het hart dat ook degene die zonder rijbewijs met een motorfiets of een auto deelneemt aan het verkeer onder omstandigheden zijn of haar letselschade kan claimen. Deze uitspraak van de Rechtbank Den Haag bewijst dat weer eens. Heeft u met een soortgelijke situatie te maken en heeft u behoefte aan deskundige rechtsbijstand? Dan bent u bij Arslan & Ersoy Advocaten aan het juiste adres.

Neem contact op met ons kantoor via letsel@arslanersoy.nl of bel met een van onze advocaten via 070-711 33 30 en 020-717 31 10.

28 mei 2019|

De aanhouder wint!

In een letselschadezaak, waarin onze client (im)materiële schade had geleden als gevolg van een verkeersongeluk waarbij de wederpartij een verkeersfout had gemaakt, bleef de verzekeraar van de wederpartij om onnavolgbare redenen de betrokkenheid van haar verzekerde en iedere aansprakelijkheid ontkennen. Reden genoeg voor ons om een deelgeschilprocedure te starten bij de Rechtbank te Den Haag. Na geduldig procederen heeft de Rechtbank ons volledig in het gelijk gesteld en is de aansprakelijkheid vastgesteld op 100%. Dat wil zeggen dat de verzekeraar verplicht is om alle (im)materiële schade die onze client als gevolg van het verkeersongeluk heeft geleden en zal lijden, te vergoeden. Wij wensen onze cliënt een voorspoedig herstel toe en hopen dat deze juridische overwinning enigszins een compensatie zal zijn voor het door hem ondervonden ongemak. Zie voor de volledige uitspraak de volgende link:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:4718

Heeft u ook een letselschadezaak en bent u op zoek naar een daadkrachtige advocaat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! U kunt ons mailen of bellen voor het maken van een afspraak met mr. Ümit Arslan. Email ons of bel onze vestiging in Den Haag op +31 70 711 33 30.

12 juli 2016|