Den Haag +31 70 711 33 30  |  Amsterdam +31 20 717 31 10  |    Email

Gemeente Eindhoven heeft bijeenkomst ‘haatimams’ onterecht verboden!

Door met zijn besluitvorming te verhinderen dat de uit diverse landen uit het Midden-Oosten uitgenodigde gastsprekers kunnen spreken en worden toegelaten tot de Islamitische Conferentie, die werd georganiseerd door de Stichting Waqf, heeft de toenmalige burgemeester van Eindhoven op ontoelaatbare wijze inbreuk gemaakt op het recht op vergadering en betoging, zoals verankerd in artikel 9 van de Grondwet. De sprekers waren uitgenodigd voor een islamitische conferentie maar hun komst werd door de burgemeester verboden omdat de gastsprekers zich negatief hadden uitgelaten over Joden, homo’s, ongelovigen en vrouwenrechten. Ook zouden zij de gewelddadige jihad hebben verheerlijkt.

De rechtbank voegt hieraan toe dat de burgemeester hierbij ten onrechte preventief heeft opgetreden. De wetgever heeft namelijk uitdrukkelijk afgezien van het creëren van een bevoegdheid tot preventief optreden ten aanzien van openbare manifestaties (zoals de Islamitische Conferentie) op andere dan openbare plaatsen (zoals de moskee). Behoudens noodsituaties, kan er slechts repressief worden opgetreden. Dit bepaalde de Rechtbank Oost-Brabant in haar uitspraak van 30 januari 2017 naar aanleiding van het beroep dat mr. Umit Arslan met succes instelde namens de Stichting Waqf tegen de beslissing van de burgemeester.

Hoewel deze uitspraak nog niet onherroepelijk is geworden, nu de burgemeester hiertegen nog in hoger beroep kan gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, heeft deze uitspraak in zekere zin een precedentwerking voor vergelijkbare zaken. ‘Het recht tot vergadering en betoging is een grondrecht dat door de burgemeester eerbiedigd moet worden en kan niet ter zijde geschoven worden door het opleggen van een groepsverbod op grond van de Gemeentewet’, aldus mr. Umit Arslan. ‘Wat dat betreft is het één van de meest principiële zaken die ik heb gewonnen in mijn carrière als advocaat.’ voegt hij eraan toe.

Via de onderstaande link kunt u de volledige uitspraak raadplegen:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2017:415

 

 

 

 

 

 

 

 

30 januari 2017|

Huisbezoek door DUO en is uw uitwonendenbeurs ingetrokken? Check goed wie de controleur is!

Sinds jaar en dag is DUO flink actief met het voeren van huiscontroles bij studenten die uitwonend zijn. Veelal zijn er twee controleurs die onaangekondigd het door de student opgegeven adres komen controleren. Zij onderzoeken dan of de student daadwerkelijk uitwonend is. Vervolgens rapporteren zij hun bevindingen aan DUO en DUO neemt op basis van deze rapportage de beslissing om de uitwonendenbeurs van de desbetreffende student al dan niet in te trekken. Vaak volgt hierop ook een boetebeschikking die oploopt tot 50% van het bedrag dat door DUO wordt teruggevorderd als gevolg van de intrekking van de uitwonendenbeurs. De beslissing van DUO valt of staat dan ook met de inhoud van deze rapportages. Het is dan ook zaak om in te zoomen op de controleurs die deze rapportages opstellen.

Hierbij dient zich dan ook de meest voor de hand liggende vraag aan: wie zijn eigenlijk deze controleurs? Een leek zou denken dat het in alle gevallen gaat om ambtenaren die in dienst van DUO of van een andere overheidsinstantie werken. Dat klopt niet (helemaal). In zijn uitspraak van 2 december 2015 had de Centrale Raad van Beroep (hierna te noemen: de “Raad“) al geoordeeld dat de wettelijke regeling het mogelijk maakt dat DUO voor de uitwonendencontroles werknemers aanwijst in dienst van private bedrijven, zoals bijvoorbeeld SV-Land en Investiga.

De Raad heeft nu, in zijn uitspraak van 1 juni 2016, geoordeeld dat het niet geoorloofd is dat deze private bedrijven voor de uitwonendencontroles zzp’ers inschakelen. Deze zzp’ers zijn immers geen werknemers in dienst van het private bedrijf. Door het ontbreken van een voldoende rechtstreekse gezagsverhouding zijn de sturingsmogelijkheden door het private bedrijf onvoldoende verzekerd. Voor de Raad heeft bij de totstandkoming van dit oordeel een belangrijke rol gespeeld dat met de uitwonendencontroles een overheidstaak wordt uitgevoerd en dat met het verlenen van toezichthoudende bevoegdheden aan personen buiten de overheid terughoudend moet worden omgegaan. De rapportages van de huisbezoeken die door zo’n zzp’er zijn verricht zijn daarom niet bruikbaar voor DUO om een herziening van studiefinanciering op te baseren en kunnen onder omstandigheden zelfs aangemerkt worden als onrechtmatig verkregen bewijs.

Is uw uitwonendenbeurs om bovengenoemde redenen ingetrokken en moet u daarnaast een boete betalen van 50% van het bedrag dat van u wordt teruggevorderd? Dan is het heel verstandig om uit te zoeken wie de huiscontroles bij u heeft gedaan. De namen van de controleurs staan altijd vermeld in de door hen opgestelde rapportages. Een simpele zoekopdracht op google levert al gauw resultaten voor u op, zodat u zelf kunt nagaan of het gaat om een zzp’er of niet. Gaat het inderdaad om een of meer zzp’ers? Dan heeft u in ieder geval uw eerste kansrijke bezwaargrond geformuleerd! Denkt u in een soortgelijk geval toch de bijstand van een advocaat of jurist nodig te hebben? Schroomt u dan vooral niet om contact op te nemen met een van onze advocaten of juristen.

Wij zijn telefonisch te bereiken op 070 711 33 30 (Den Haag) en 020 717 31 10 (Amsterdam). Mailt u liever? Dat is ook prima. U kunt een e-mail sturen naar info@arslanersoy.nl en vragen naar mr. Umit Arslan (in Den Haag) en/of mr. Yusuf Ersoy (in Amsterdam).

21 oktober 2016|