Den Haag +31 70 711 33 30  |  Amsterdam +31 20 717 31 10  |    Email

Geen rijbewijs, wel verkeersongeval en letsel? Uw claim is haalbaar!

In een spraakmakende letselschadezaak, waarbij onze cliënt als bestuurder van een motorfiets betrokken was geraakt bij een verkeersongeluk, is het ons – ondanks de starre en weigerachtige houding van de verzekeraar van de tegenpartij – gelukt om via de rechtbank een letselschadevergoeding voor onze cliënt te bewerkstelligen. Het interessante aan deze zaak was dat onze cliënt niet beschikte over een motorrijbewijs, maar toch vond dat de tegenpartij (bestuurder van het betrokken voertuig) aansprakelijk was voor zijn schade. De verzekeraar weigerde echter de schade van onze cliënt te vergoeden en kwam met allerlei juridisch gekunstelde verweren om onder haar schadevergoedingsplicht uit te komen. Uiteindelijk moest het geschil voor de rechter worden beslecht en de verzekeraar moest hierbij het onderspit delven. 

Hoewel de rechtbank uiteindelijk een verdeling van 75/25 hanteert bij de omvang van de aansprakelijkheidsvraag (dat wil zeggen dat de verzekeraar 75% van de schade van cliënt behoort te vergoeden), is de rechtbank het met ons eens dat in het enkele niet beschikken over een rijbewijs géén grond voor de conclusie bestaat dat de aan onze cliënt toe te rekenen omstandigheden in zodanige mate hebben bijgedragen aan de schade dat de verzekeraar niet schadeplichtig is. Een rijbewijs is een bewijs van rijbekwaamheid. Het ontbreken ervan betekent echter niet dat rijbekwaamheid zonder meer ontbreekt. Onze cliënt heeft immers een reeks motorrijlesuren gevolgd en had twee deelexamens afgerond, terwijl niet gebleken is dat hij, behalve het hanteren van onvoldoende afstand, zich zónder rijbewijs anders in het verkeer heeft gedragen dan een willekeurige andere bestuurder mét rijbewijs zou hebben kunnen doen.

Wilt u hier meer over weten? Dan kunt u de volledige uitspraak lezen via de volgende link:

ECLI_NL_RBDHA_2018_9056 (1)

Vooropgesteld dat wij het niemand aanraden om zonder rijbewijs een motorfiets of een auto te besturen, moet ons van het hart dat ook degene die zonder rijbewijs met een motorfiets of een auto deelneemt aan het verkeer onder omstandigheden zijn of haar letselschade kan claimen. Deze uitspraak van de Rechtbank Den Haag bewijst dat weer eens. Heeft u met een soortgelijke situatie te maken en heeft u behoefte aan deskundige rechtsbijstand? Dan bent u bij Arslan & Ersoy Advocaten aan het juiste adres.

Neem contact op met ons kantoor via letsel@arslanersoy.nl of bel met een van onze advocaten via 070-711 33 30 en 020-717 31 10.

Heeft u al een virtuele tour gemaakt door ons kantoor?

Arslan Ersoy lawfirm

Als kantoor vinden wij het belangrijk om up to date te blijven met de technologische ontwikkelingen. Onlangs hebben wij panorama foto’s laten maken van het interieur van ons kantoor, welke foto’s wij hebben laten verwerken tot een streetview virtuele tour. “Google Business View” is een combinatie van 360 graden foto’s én professionele 2D foto’s, verwerkt tot een interactieve bedrijfspresentatie. Hierdoor krijgen cliënten de ervaring alsof zij echt in ons kantoor rondlopen. Zo komt ons kantoor online tot leven en kunt u interactief de sfeer van ons kantoor proeven! Wilt u een kijkje nemen? Dat kan via onderstaande link:

https://goo.gl/maps/zWm9qhZe2yn

Bent u door deze virtuele tour getriggerd om ons kantoor ook persoonlijk te bezoeken of vindt u de virtuele tour maar niks en wilt u toch lekker ouderwets ons kantoor persoonlijk bezoeken? Uiteraard blijft dit ook mogelijk voor u. Ons kantoor in Den Haag is gevestigd aan het Buitenom 237 (schuin tegenover het HMC Westeinde Ziekenhuis en op de hoek van de Prinsegracht). Ons kantoor in Amsterdam is gevestigd aan de Meer en Vaart 160 (Nieuw-West).

P.S. Wilt u met uw smartphone de virtuele tour doen? Dan adviseren wij u om gratis de google maps app te downloaden. 

Facebook moet van rechter IP-adres van stalker verstrekken aan benadeelde

Een cliënt van ons werd sinds jaar en dag herhaaldelijk lastiggevallen op Facebook door iemand die zijn identiteit geheim hield. Hoewel onze cliënt een vermoeden had wie het was, kon hij de betrokkenheid van de desbetreffende persoon niet aantonen. Toen de beledigende en onrechtmatige posts over zijn persoon ondraaglijk werden voor hem, benaderde cliënt ons kantoor met het verzoek om hem rechtsbijstand te verlenen.

Al gauw sommeerde mr. Yusuf Ersoy Facebook om het IP-adres gekoppeld aan de registraties op het Facebook-account te verstrekken, zodat de door onze cliënt geleden schade verhaald kon worden op de beheerder van het Facebookprofiel en herhaling van deze onrechtmatige gedraging(en) voorkomen kon worden. Helaas weigerde Facebook hieraan mee te werken, waardoor het entameren van een kort geding onvermijdelijk werd voor ons.

Gelukkig overwoog de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Haarlem in zijn vonnis d.d. 25 augustus 2016 dat onze cliënt een reëel belang heeft bij het verkrijgen van de door hem genoemde gegevens. Onze cliënt heeft immers zonder over deze gegevens te beschikken geen mogelijkheid om de verantwoordelijke persoon te dwingen te stoppen met zijn acties jegens hem en hem aan te spreken tot vergoeding van de schade die hij stelt te hebben geleden.

De Voorzieningenrechter stelt voorop dat Facebook conform de geldende wetgeving de bevoegdheid heeft om persoonsgegevens van de desbetreffende beheerder van het Facebookprofiel te verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de benadeelde, tenzij het belang van de beheerder en in het bijzonder diens recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer prevaleert. In dat kader moeten dus de belangen van de benadeelde en de beheerder van het Facebookprofiel tegen elkaar worden afgewogen.

In het onderhavige geval valt deze belangenafweging in het voordeel van onze cliënt uit, aldus de Voorzieningenrechter. Onze cliënt heeft immers een zwaarwegend belang om gevrijwaard te blijven van anoniem geuite onterechte beschuldigingen en beledigingen aan zowel zijn adres als dat van vrienden en kennissen en het zonder zijn toestemming openbaar maken van persoonlijke gegevens en foto’s op een Facebookprofiel met zijn naam. Het belang van Facebook en de beheerder bij het niet-verstrekken van gegevens in verband met het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer dient in dit geval het onderspit te delven, aldus de Voorzieningenrechter.

Kortom: Facebook is veroordeeld om onder meer het IP-adres dat is gebruikt bij de registratie en de contactinformatie verstrekt bij de registratie van het Facebookprofiel te verstrekken aan onze cliënt.  Hiermee komt de identiteit van degene die onrechtmatig heeft gehandeld jegens onze cliënt een stuk dichterbij, waardoor rechtsmaatregelen genomen kunnen worden tegen hem.

De volledige uitspraak kunt u raadplegen via onderstaande link:

Vonnis Rechtbank Noord-Holland 25.08.2016